Hans Sverre Sjøvold

PST sjef risikerer 21 års fengsel for å sette rikets fred i fare!

Fra: Ingar Andresen 
Sendt: mandag 12. juli 2021 11.26
Til: post@pst.politiet.no <post@pst.politiet.no>Emne: Krav om 21 års fengsel for å sette rikets fred i fare!

Att Hans Sverre Sjøvold,

Viser til epost fra forrige mandag.

Som jeg har tatt opp mange ganger, er problemet med det offentlige at alle snur ryggen til fakta.
Kravet som ble gitt 28.06.2021 ble stilt som et ultimatum, da alle fraskriver seg ansvar og snur ryggen til overgrepene.
PST er en profesjonell aktør. I dette ligger det et ansvar for at loven følges og at man gjør de undersøkelser som er nødvendig i en gitt situasjon.
Jeg viser derfor til henvendelsen fra forrige mandag og gjør det klart at PST har hatt 1 uke på seg til å gå gjennom anmeldelsene som politiet har henlagt.
Å avklare at det er begått overgrep mot min familie og meg, ville ikke tatt mange timene om PST hadde ønsket.

Stortinget og regjering har det høyeste ansvaret for at systemet er slik det er. De har frist ut dagen på å godta kravene som er stilt.
Dersom de ikke innfrir har PST ansvar for å gå til Kongen å sørge for at Stortinget og regjering blir avsatt og at kravene innfris.
Om ikke går jeg til det skrittet at jeg publiserer slik at folket vet hvordan dere overkjører landets innbyggere og således setter rikets fred og sikkerhet i fare.

Jeg viser til artikkel som er klargjort: www.pgds.no/om-oss/partilofte-21-ars-fengsel/ samt videre til hoyforrederi.no som det henvises til der.
Tidligere har jeg også anmeldt Justisdepartementet, Politiets Spesialenhet og Politiet Innlandet.

Innfris ikke kravene og Kongen ikke foretar seg noe, vil jeg anse det som sannsynlig at det er utro tjenere også hos Kongen, i kombinasjon med at PST har valgt å ikke informere. Uavhengig er jeg dekket av Strl. § 19 når jeg publiserer, samtidig med at jeg går politisk inn for å få dere gransket og dømt.
I forbindelse med at jeg startet www.samfunnet.org er jeg også journalist, og viser til artiklene der som går på overgrepene.

Jeg kan vise til at jeg hele tiden har operert innenfor lovens rammer og ikke gått lenger enn det forholdene tilsier, mens dere har stått sammen og valgt å beskytte systemet og derav være med på undertrykkelse! Dette betyr at enhver krenkelse av politi eller annen instans i det offentlige, vil være grove brudd på demokratiets spilleregler. Jeg tar derfor følgende utdrag av siden det er linket til ovenfor:

«Det påpekes at politiet i Norge kun blokkerer for granskning ved å henlegge eller ignorere henvendelser.
Dette betyr at vi har rammene for å løse alt politisk og at man ikke trenger å begå skadeverk for å vinne frem.
Det holder å stå fast på kravene om at de ansvarlige må straffes. Kongen har helt sikkert blitt holdt unna informasjonen og vil ta affære når problemene blir avdekket.»

Jeg påpeker igjen at PST er en profesjonell aktør.
Dersom dere har valgt å ikke bry dere om å sjekke fakta og granske om politiet, regjering, storting, etc kan være skyldige i undertrykkelse, er det eneste riktige å informere Kongen om at han må avsette Stortinget og regjering.
Forsøker maktapparatet å gå etter meg rettslig for å publisere hvordan dere blokkere for rettssikkerheten, eller det forsøkes å blokkere for publisering, er ikke lenger rammene for at dette kan gjøres fredelig til stede og man må anta at andre som blir undertrykket begår skadeverk.

Selv kjemper jeg mot systemet kun ved hjelp av ordets kraft og vil sørge for at alle i Norge får vite sannheten om systemet.
Hadde Stortinget, regjering, fylkesmann, sivilombudsmann, politi, helsevesen, NAV, legestanden, osv gjort det de skulle, ville ikke landets ledelse risikert 21 års fengsel.

Spørsmålet mitt er om du og andre ved PST, samt landets øvrige sikkerhetsmyndigheter ønsker 21 års fengsel også.
Det påpekes at dere bestemmer om landet skal settes i fare og at de øvrige involverte alt har brutt lovverket om de har ignorert kravet.

Hilsen

Ingar Andresen

 

Nedenfor er epost sendt til PST mandag 05.07-21.

I det sensurerte materialet er det satt opp forskjellige symbolangrep som undertrykte i Norge kan utføre med bakgrunn i Straffelovens paragraf 19, som går på selvtekt. Med andre ord har man vist hva innbyggere som blir undertrykket av systemet kan gjøre av skader som koster penger, samtidig med at erstatningsansvaret er gitt til de politiske partier som er ansvarlige for hva landets politikere gjør økonomisk.

Straffelovens paragraf 19, lyder som følgende:

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den som har retten, handler for å gjenopprette en ulovlig endret tilstand, og det ville være urimelig å måtte vente på myndighetenes bistand. Makt mot en person kan bare brukes når rettskrenkelsen er åpenbar, og må ikke gå lenger enn forsvarlig.

Siden Stortinget har det høyeste ansvaret for at rettsstaten fungerer slik det skal i et demokrati, kan man heller ikke vente på at myndighetene skal gi bistand, da hele systemet nekter å gjøre noe med alle justismordene. Ergo kan alle som blir undertrykket i Norge begå symbolangrepene som er listet opp i del 1, dersom kravene for gransking ikke innfris.

Viser med dette til epost som gikk til PST:

Vs: Krav om granskning for grov krenkelse av statsforvaltningen
Ingar Andresen 
ma. 05.07.2021 10.15
 •  post@pst.politiet.no <post@pst.politiet.no>
8 vedlegg (7 MB)
An fMRI study of affective perspective taking in individuals with psychopathy.pdf; Brev til Kongen og hans folk.pdf; Del 1.pdf; Del 2. Partiet Gjør Det Selv.pdf; Del 3. KRAV.pdf; Functional neural correlates of psychopathy – a meta-analysis of MRI data.pdf; Introduksjon -Krav om granskning av regjering og storting for grov krenkelse av statsforvaltningen.pdf; Overview of Functional Magnetic Resonance Imaging.pdf;

Hei,

Viser til denne eposten som ble sendt til de respektive forrige mandag.
For at det ikke skal være noen tvil i at PST er varslet, sendes denne kopien.

Jeg gjør det helt klart at min sak er et justismord og at jeg er beskyttet av straffelovens paragraf 19 – Selvtekt, da alt er et ledd i å få stanset overgrepene.
På motsatt side står blant annet Stortinget og regjering, som er ansvarlige for ikke å ha gjort noe for å stanse justismordet eller forholdene som gjør at de kan oppstå.
Innfris ikke kravene vil jeg publisere alt innhold uten å sensurere.
 
Ansvaret for eventuelle uroligheter må PST være med å ta, dersom det ikke gjøres full opprydning hvor det offentlige blir etterforsket av kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa.

Viser ellers til innholdet og gjør det samtidig klart at jeg går politisk inn for å rydde opp.
På 90-tallet var jeg en del av det norsk-pakistanske gjeng miljøet og var på fester med folk fra Jung Guns, A og B-gjengen.
Jeg var riktig nok ikke blant de tungt kriminelle, likevel har alt jeg opplevde hatt innvirkning for politikken jeg ønsker å føre.
At jeg derfor starter å bygge opp partiet ved å henvende meg til andre som forstår hvordan det er å bli undertrykket av purken og andre rasshøl i systemet, er derfor ganske opplagt.
Ber derfor om forståelse for at jeg starter opp med å oppsøke folka fra gamledager, slik at jeg kan få oversatt partiprogrammet til Urdu, persisk, osv.

Det jeg håper er selvfølgelig å slippe å gå inn i politikken, men det betyr at kravene må innfris av våre politikere eller at de blir avsatt og andre innfrir kravene.
Dere får ta risikovurderingene rundt dette og eventuelt oppnevne en bistandsadvokat som kan se på hva som må lekkes og hva som kan være i parti programmet uten å dra strikken for langt.

Med vennlig hilsen

Ingar Andresen
Krav om granskning for grov krenkelse av statsforvaltningen
Ingar Andresen 
ma. 28.06.2021 14.16

 •  postmottak@stortinget.no <postmottak@stortinget.no>;
 •  post@slottet.no <post@slottet.no>;
 •  post@arbeiderpartiet.no <post@arbeiderpartiet.no>;
 •  info@hoyre.no <info@hoyre.no>;
 •  frp@frp.no <frp@frp.no>;
 •  post@sp.no <post@sp.no>;
 •  post@sv.no <post@sv.no>;
 •  hei@venstre.no <hei@venstre.no>;
 •  krf@krf.no <krf@krf.no>;
 •  mdg@mdg.no <mdg@mdg.no>;
 •  roedt@roedt.no <roedt@roedt.no>;
 •  abe@dagbladet.no <abe@dagbladet.no>;
 •  gard.steiro@vg.no <gard.steiro@vg.no>
8 vedlegg (7 MB)
An fMRI study of affective perspective taking in individuals with psychopathy.pdf; Brev til Kongen og hans folk.pdf; Del 1.pdf; Del 2. Partiet Gjør Det Selv.pdf; Del 3. KRAV.pdf; Functional neural correlates of psychopathy – a meta-analysis of MRI data.pdf; Introduksjon -Krav om granskning av regjering og storting for grov krenkelse av statsforvaltningen.pdf; Overview of Functional Magnetic Resonance Imaging.pdf;
 

Det sendes herved over krav om gransking av Storting og regjering i forbindelse med grov krenkelse av statsforvaltningen.

Kravet innebærer en full gransking av hele det politiske system og offentlig maktapparat, i regi av kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa.

Forsendelsen går til Stortinget og samtlige politiske partier representert i Storting og regjering.

Samtidig går den også til Kongen og øverste ledere for Dagbladet og VG. 

Forsendelsen inneholder:

1) Introduksjon

2) Del 1. (Dette er et dokument som unntas offentligheten for å beskytte rikets sikkerhet.)

3) Del 2. Partiprogram for Partiet Gjør Det Selv

4) Del 3. Krav

5) Brevet til Kongen og hans folk

 

Vedlegg til introduksjon:

6) An fMRI study of affective perspective taking in individuals with psychopathy 

7) Functional neural correlates of psychopathy – a meta-analysis of MRI data 

8) Overview of Functional Magnetic Resonance Imaging 

 

Det gjøres oppmerksom på at alt publiseres for uten del 1 og del 2 i denne omgang.

De politiske partier har 14 dager på å avklare om sittende Storting og regjering skal gå av, i kombinasjon med at alle kravene innfris.

 

Hilsen

Ingar Andresen

De som ønsker del 1 og del 2, kan sende en epost til ingar (at) samfunnet.org 
Jeg vil da sende kopi med alle dokumenter usensurert, om kravene ikke innfris.
Del dette: