Anmeldelse 30.01-2020 – justisdepartementet / Jøran Kallmyr

Politianmeldelse
30.01-2020

Personalia
Hvem anmeldes:

Innlandet politidistrikt
Politiets spesialenhet
Justisdepartementet
Tidligere justisminister Jøran Kallmyr

Fornærmet/offer : Norges befolkning generelt

Navn anmelder:
Adresse:

Personnr:

Årsaken til anmeldelsen – hendelsesforløpet:

Anmeldelsen gjøres da politiet og justisdepartementet ikke etterkommer krav om å utgi tall til statistikk som kan avklare om det systematisk begås overgrep mot befolkningen ved at politi henlegger saker som i mitt tilfelle. Herunder brudd på Grunnlovens § 98, som også har til formål å sørge for at det er mulig å få oppklart en sak hvor det offentlige har begått lovbrudd.
Viser til mine anmeldelser fra 2017 og 2018, som er levert ved Gjøvik politikammer av undertegnede. Da det offentlige fortsetter å begå lovbrudd mot min familie og meg, er det behov for å endre spillereglene som nåværende aristokrati fører.

Med bakgrunn i det som helt klart kan omtales som overgrep og undertrykkelse av innbyggere foretatt av det offentlige i Norge, klargjøres det sak for å stille statsminister og hennes regjering for internasjonal domstol. Tallene som politiet trenerer å gi ut, er av interesse for rettssikkerheten til landets innbyggere og til bruk i fremtidig anmeldelse ovenfor internasjonal domstol for brudd på menneskerettighetene av sittende regjering.

Se eget vedlegg.

Erklæring:
Undertegnede er kjent med at det er straffbart å angi falsk/uriktig anmeldelse til politiet, jfr. Straffeloven.

Dato og underskrift

ANMELDELSE FORORD

Med bakgrunn i alvorligheten og forholdene rundt denne anmeldelsen, legges hele anmeldelsen ut på Internett slik at befolkningen får innsyn i den. For politiet bør anmeldelse leses på Internett, da man der kan benytte linker for å se alt som det henvises til.

Dere finner anmeldelsen her: https://www.samfunnet.org/dokumentbase/anmeldelse-30-01-2020-justisdepartementet-joran-kallmyr/.

Etter å ha forsøkt å få hjelp til å rette opp i lovbruddene som har blitt gjort mot min familie og meg siden 2013, har jeg innsett at det ikke vil være mulig å få slutt på overgrepene av det offentlige i Norge, uten at våre politikere blir straffeforfulgt for ulovlighetene som gjøres.

Straffeforfølgelse av blant annet sittende regjering, vil sørge for at politikere i fremtiden setter fokus på at det offentlige i Norge, ikke har anledning til å ignorere eller fordreie lovverket til sin fordel.

Det vil derfor jobbes med å samle alle andre saker i Norge, som kan forenes til en samle sak mot regjeringen for brudd på menneskerettighetene.

I min sak vil det tas ut anmeldelse ovenfor internasjonal domstol for undertrykkelse og torturliknende forhold. Dette da alle i det offentlige og opp til statsminister Erna Solberg, har valgt å overse fysisk og psykisk vold mot mine barn, samtidig med at de har fått bevis for at det er begått en rekke ulovligheter av barneverntjeneste og det offentlige som en helhet.

Ikke bare det, men statsminister Erna Solberg har også fått informasjon om hvordan helsevesenet og NAV også begår lovbrudd mot min familie og meg, ved å la personer som er inhabile få sette diagnoser uten å se på fakta dokumentasjon, samt at NAV gjør ulovlige trekk som gjør at jeg har under 12 000 kr på måned til bolig og for å ta vare på mine to eldste barn.
NAV nekter også å betale barnetrygd for mine to eldste barn, da jeg ikke kan fremlegge flybillett fra 2013. At barna har gått på skole i Norge siden høsten 2013, har hatt fastlege her hele tiden, samt er folkeregistrert i Norge hele denne tiden, bryr ikke NAV seg noe om. Videre jobbet jeg for en norsk bedrift hele tiden mens jeg var i utlandet. I 2012 var skattegrunnlaget av lønn på 378 000,-.
I henhold til lovgivning både da og nå, så beholder man barnetrygd så lenge man er underlagt den norske trygde ordningen. At NAV krevde tilbakebetalt barnetrygd og også har stoppet den og nekter å starte den fortsatt, er helt utenfor norsk lovgivning.

En annen sak jeg har med NAV er at de i 2014 krevde tilbakebetaling av sykepenger for 2013-14.
Selv drev jeg et selskap og hadde fått post traumatisk stress som gjorde at jeg ikke fikk levert regnskapet i tide. I etterkant ble dette ryddet opp i med skatteetaten, men NAV nektet likevel å ta hensyn til dette og krever fortsatt 230 000,- tilbakebetalt. Selv ble jeg stående uten mulighet for å jobbe og uten penger. Det fungerer ikke å klage på noen ting når det offentlige har bestemt seg.
Til slutt gikk jeg konkurs både med bedrift og privat.
Med utbetalinger på langt under den lovpålagte grensen, har man ikke store muligheter for å få juridisk bistand, da de som er advokater inn under fri rettsordning kun er ute etter å få det maksimale som staten gir. Dette får de også uansett og bryr seg derfor ikke om resultatet.

I et forsøk på å få ryddet opp i alle lovbruddene i saken, ble det iverksatt en aksjon i forbindelse med kommunevalget i 2019.

På kommunens rådhus ble det hengt opp en plakat som tok for seg saken. Videre ble det oversendt informasjon til alle parti lederne for de politiske partiene i Østre Toten kommune.

Viser her til følgende artikler som ble publisert i forbindelse med at valget ble avsluttet:

1) Innledning til saken.
Dette var hva som de politiske lederne i Østre Toten kommune fikk se som første artikkel på www.samfunnet.org, i etterkant av at plakater ble hengt opp på kommunens rådhus. (Se punkt 5)

2) Informasjon om materiell som barnevernet i Østre Toten kommune fjernet.

3) Konkret informasjon som blant annet ble tatt opp i anmeldelsen fra 2017.

4) Artikkel som tar for seg brudd på kommunens undersøkelsesplikt.

5) Artikkel som viser flyer som ble hengt opp i forbindelse med aksjon ved kommunens rådhus.

I etterkant av denne aksjonen tok politiet øyeblikkelig kontakt med meg.
Det var nå fremsatt beskyldninger fra kommuneledelsen om at jeg var voldelig og at de trengte beskyttelse. I samtalen med politiet ba jeg om at de startet å rydde opp i lovbruddene som var begått mot meg og at de heller undersøkte det som fremkom på www.samfunnet.org.

Politiet var inne på nettsiden, men valgte som vanlig å ikke gjøre noe med lovbruddene som kom frem i artiklene. De konkluderte riktignok med at det ikke var noen fare for at jeg skulle begå voldshandlinger mot kommuneledelsen.

Det som så skjer er at det blir ny ordfører i Østre Toten kommune.
Arbeiderparti ordfører som jeg anmeldte i 2017 fikk ikke fortsette, enda hun hadde flest stemmer.
I stedet ble det en ny SP ordfører som styrer sammen med Arbeiderpartiet.

Ny ordfører har ikke besvart noen av mine henvendelser. I stedet forsøker NAV i Østre Toten kommune å frata meg retten til AAP. Ikke bare det, men de forsøker å legge føring for også hvem jeg har som fastlege.
Tidligere fastlege var ansatt av Østre Toten kommune. At jeg byttet fastlege ut av kommunen ble møtt med at de da måtte vurdere å ta fra meg AAP.
Gjentatte ganger har jeg forsøkt å få NAV til å benytte settekommune i forbindelse med min saksbehandling hos NAV. Dette har jeg krav på som følge av min sak mot kommunen.
Ordfører har hele tiden hatt kontor vegg i vegg med saksbehandler hos NAV og jeg fikk opplysninger om at informasjon om pasient informasjon var lekket til kommuneledelsen.

6) Ny ordfører gir rådmannen som jeg anmeldte i 2017 en sluttpakke på mange millioner.

Selv har jeg tatt opp med statsminister Erna Solberg dette med at ny ordfører sitter og styrer med Arbeiderpartiet. Senterpartiet hadde aldri fått en ordfører i Østre Toten kommune ut fra valgresultatet som var. Når han så unnlater å gjøre noe med lovbruddene som er gjort og i stedet lar tidligere rådmann avslutte med en millionlønn som fallskjerm i 3 år, er det ren kynisme.

For statsminister Erna Solberg er det nok viktig at politikere kan beskytte hverandre, dekke over for lovbrudd, samt gi store sluttpakker, da det legger premisser for hennes egen sluttpakke!

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED STATISTIKK

Gjentatte ganger har jeg forsøkt å få ut tall til statistikk av politiet på Gjøvik.
Tallene jeg har vært ute etter er for å avklare om det gjøres forskjellsbehandling i forbindelse med henleggelser av saker.

I henhold til grunnlovens paragraf 98, skal det være likhet for loven.
I dette ligger det at det skal være lik adgang for landets innbyggere å få oppklart en sak mot det offentlige, som det er for det offentlige å få oppklart en sak mot en av landets innbyggere.

Det er derfor av stor betydning for å avklare om Norge faktisk er et demokrati.

Et land som stenger for rettsforfølgelse av lovbrudd begått av stat og kommune, men benytter sine resurser i stedet for å straffeforfølge innbyggere for det minste, må regnes for et aristokrati.
Aristokratier er samlebetegnelse for land som har en overklasse som styrer og som styrer ut fra sine interesser og ikke befolkningens. Dette finner man eksempler på innenfor en lang rekke områder i Norge. Statsminister Erna Solberg har det høyeste ansvaret for at Norge ikke skal være et aristokrati, men styrer Norge som et aristokrati ut fra det man vil finne i min sak.

Selv har jeg to ganger anmeldt lovbrudd av det offentlige. Begge ganger har det vært vedlagt dokumentasjon som viser lovbruddene sort på hvitt. Begge ganger har politiet valgt å henlegge saken uten å etterforske. Begge anmeldelsene har gått på forhold som klart er i kategorien undertrykkelse av landets innbyggere, da det er det offentlige som bryter norske lover med viten og vilje, samtidig med at forholdene tilsier stor skade for landets innbyggere.

Av den grunn gikk jeg til siste skritt ved å avkreve tall til statistikk for politiet innlandet for Gjøvik politistasjon, politiets spesialenhet og til justisdepartementet ved daværende justisminister Jøran Kallmyr. Jeg valgte å holde justisdepartementet og justisminister Jøran Kallmyr ansvarlig for at politiet og politiets spesialenhet ga ut følgende tall til statistikk:

A) Antall saker anmeldt av offentlige etater eller av offentlig tjenestemann i tilknytning til arbeidet.
B) Antall saker anmeldt av privat person.

C) Antall saker henlagt etter anmeldelse under punkt A.
D) Antall saker henlagt etter anmeldelse under punkt B.

E) Totalt antall anmeldelser i 2018.

F) Antall saker som er henlagt under C, uten at det er gjort etterforskning av det anmeldte forholdet.
G) Antall saker som er henlagt under D, uten at det er gjort etterforskning av det anmeldte forholdet.

Innlandet politidistrikt har aldri besvart på noen av mine henvendelser om tall til statistikk i forbindelse med Gjøvik politistasjon. Det gjorde de heller ikke denne gang.

Politiets spesialenhet valgte å henvise til statistikken de har liggende ute.
Problemet er at denne statistikken avklarer ikke forholdet jeg avkrevde.
Jeg påpekte ovenfor både de og for justisminister Kallmyr at statistikken som politiets spesialenhet har publisert, kamuflerer hvorvidt det skjer forskjellsbehandling med tanke på om anmelder er privat innbygger eller offentlig etat/ansatt.

Statistikk fra politiets spesialenhet viser at de selv på eget engasjement starter etterforskning i 4% av sakene. Videre viser deres statistikk at de tar ut anmeldelse i 4% av sakene de får inn totalt.

Spørsmålet blir om politiets spesialenhet benytter sin posisjon for egen makt?
Tallene kommer fra årsrapporten til politiets spesialenhet for 2018.

I rettssaken mot Eirik Jensen som ble startet av politiets spesialenhet, ser man at sjef for politiets sikkerhetstjeneste ga vitneerklæring til fordel for Eirik Jensen i forbindelse med første rettssak.

Når så saken skal opp i ankesak, ser man at politiets spesialenhet igangsetter etterforskning av sjefen for politiets sikkerhetstjeneste. Bakgrunnen for etterforskning er mistanke til at der er gjort noe feil i forbindelse med innlevering av våpen i forbindelse med et våpenamnesti i 2017. Formålet er å få vekk ulovlige våpen bort fra gata. Da er det helt feil signaler å lage stor mediesak av noe slikt. Hvor selve opphavet til lekkasjen om dette kommer fra, vil være en spekulasjon.
Dette er uansett et meget effektivt pressmiddel mot sjef for politiets sikkerhetstjeneste i forbindelse med vitneførsel i saken til Eirik Jensen.

Fra mitt ståsted gjøres det en rekke henleggelser av politiet i forbindelse med klare overgrep av offentlig ansatte. Når man da også ser konturen av at politiets spesialenhet ikke etterkommer et krav som kan avklare hvorvidt de dekker over for lovbrudd begått mot befolkningen og samtidig benytter sin posisjon til kanskje å stagnere et meget viktig vitne i en stor rettssak, er det betenkelig.
Kravet om tall til statistikk ble gitt før jeg viste at sjef for politiets spesialenhet hadde vært vitne i første saken mot Eirik Jensen.

Dette sammenfaller bare med hvordan jeg selv opplever politiet fra mine anmeldelser, kombinert på hvordan resten av den offentlige forvaltning benytter sin makt og posisjon til egen vinning.

Dagens system åpner for at politiet kan avfeie alle saker mot det offentlige.
At politiets spesialenhet selv kan starte etterforsking og eventuelt ta ut anmeldelser, betyr at de også kan få makt over alle politijurister og politi tjenestemenn som begår uærlige handlinger, ved å unnlate å etterforske. Når så politiets spesialenhet har behov for noe selv, kan de så åpne sak mot de som har begått feil tidligere og som velger å ikke støtte dem.

Med bakgrunn i forhold som nevnt over, tar jeg ut anmeldelse mot:

Innlandet politidistrikt
Politiets Spesialenhet

Justisdepartementet
Tidligere justisminister Jøran Kallmyr

Anmeldelsen avgrenses til å gjelde brudd på:

Grunnlovens § 92.
Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende.

Grunnlovens § 95.
Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid. Rettergangen skal være rettferdig og offentlig. Retten kan likevel lukke rettsmøtet dersom hensynet til partenes privatliv eller tungtveiende allmenne interesser gjør det nødvendig.

Statens myndigheter skal sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet.

Grunnlovens § 98.
Alle er like for loven.
Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Grunnlovens § 104.
Utdrag:
Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Grunnlovens § 104.
Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.

–||–

Det benyttes her paragrafer fra landets grunnlov, da disse står over alle andre lover som det offentlige har laget for å beskytte det offentlige apparat.
Straffelovens paragrafer styres det utenom, da formålet kun ligger i å legge press på regjeringen og statsminister Erna Solberg for å få ut tallene som er avkrevd til statistikken. Straffeforfølgelse i min og andre saker som er tilsvarende, må føres for internasjonal domstol da hele det offentlige apparat inkludert landets domstoler, handler til fordel for det offentlige og landets politikere!

STRAFFELOVEN – URIKTIGE ANMELDELSER

I straffeloven er det en lovparagraf som sier at det er straffbart å komme med falske eller uriktige anmeldelser.
Min sak gjelder en barnevernssak og det er behov for å verne mine 4 barn.
Jeg velger derfor å skildre hendelser fra min sak, uten å fremlegge stort av bevis.
Dersom politiet tar ut anmeldelse med påstand om at jeg har her fremsatt usanne og uriktige påstander i anmeldelsen, legger jeg ut all dokumentasjonen i saken, slik befolkningen selv kan se hvordan det offentlige holder på.

INTERNASJONAL RETTSSAK FOR UNDERTRYKKELSE AV BEFOLKNINGEN

For meg er det viktig å ha henne straffeforfulgt, slik at fremtidige statsministere i Norge forstår hvordan spillereglene i et demokrati skal være. Anmeldelse for overgrep mot egen befolkning mot statsminister Erna Solberg gjøres ikke i denne omgang.

Slik Høyre / FRP regjeringen har fungert siden 2013, har det vært et ønske om å få alle fra utlandet, ut av landet.

Ut fra saken jeg står i, ser man følgende:

1) Barnevern forskjellsbehandler og favoriserer mødre.
2) Politi henlegger alle anmeldelser mot det offentlige på tross av lovbrudd.
3) Kontrollorgan nekter å gå inn i barnevernssaker.
4) Dommere bryr seg ikke om fakta informasjon som viser blant annet vold av mor mot barna.
I stedet velger dommere å frata foreldreretten slik at mor kan ta barna med ut av landet.
Ser man i andre saker, følger dommere opp hva våre politikere ønsker. Lovverket settes til side i forbindelse med NAV sakene og det er NAV som legger føringen for domstolene.
For statsminister Erna Solberg har det vært viktig at FRP skulle ha gjennomslaget for sin rasebeviste politikk.

For innbyggere med empati er det opplagt at det er en stor belastning når det offentlige velger å plassere barn hos en forelder som er voldelig og gjentatte ganger har skadet barna.

Videre når barneverntjenesten i etterkant dekker over for volden som blir påvist mot barna i ettertid og gjør alt de kan for at feilene og lovbruddene ikke skal oppdages, er det alvorlige menneskerettsbrudd som gjøres.

Når politi, fylkesmenn, sivilombudsmann, helsevesenet, dommere, riksrevisjonen og politikere dekker over for slike forhold, kan ikke Norge lenger regnes som et demokrati.

Det riktige ordet blir aristokrati, da politikere sitter med økonomiske pressmidler ovenfor den frie presse, som velger å ikke gå inn i slike saker.

Det langsiktige målet er derfor å få stilt alle de involverte i denne saken for en internasjonal menneskerettsdomstol for undertrykkelse av befolkningen. Men først er det viktig å få en oversikt over alle slike saker og se hvor utbredt problemet er med at det offentlige stiller seg bak en ugjennomtrengelig fasade. Målet med denne anmeldelsen og publiseringen av den, er kun for å tilrettelegge for internasjonal domstol.

Anmeldelse til internasjonal domstol vil gjøres når man har samlet sammen alle saker som er relevante i Norge.

INHABILITET

Måten politi, politikere og andre offentlig ansatte holder på, gjør at jeg ikke kommer til å samarbeide i forbindelse med utredning av min sak.
Ønsker politiet å avklare hvorvidt statsminister Erna Solberg har vært med på å undertrykke min familie og meg, får politiet hente ut materiellet fra statsministers kontor. Hun vil sikkert kunne avklare hvorvidt jeg har informert henne om problemene eller ikke. Med andre ord betyr det at statsminister Erna Solberg fremsetter løgn, dersom hun avskriver sitt ansvar og kjennskap til saken.

Med bakgrunn i anmeldelsen mot Justisdepartementet, anser jeg politiet som inhabile til å foreta etterforskning av saken. En hver henvendelse som ikke gjelder utlevering av tall til statistikk, vil oppfattes som en konfrontasjon. Politiets oppgave er kun å gi ut tall til statistikken som jeg har avkrevd.

Dersom jeg blir dratt inn i en etterforskning, vil jeg kun gi ut opplysningene som kreves i forbindelse med at de publiseres på Internett.

FORMFRIHET – ANMELDELSER

I henhold til lovverket i Norge er det ingen restriksjoner for utformelsen av en anmeldelse. Jeg benytter derfor denne anmeldelsen for å fremme nytt krav om å få ut tall til statistikk av politiet.

Statsminister Erna Solberg vil få informasjon av meg om at jeg har tatt ut denne anmeldelsen.
Jeg ilegger herved statsminister Erna Solberg et krav om å få utlevert tall på følgende for alle politietater i Norge, samt fra politiets spesialenhet:

A) Antall saker anmeldt av offentlige etater eller av offentlig tjenestemann i tilknytning til arbeidet.
B) Antall saker anmeldt av privat person.

C) Antall saker henlagt etter anmeldelse under punkt A.
D) Antall saker henlagt etter anmeldelse under punkt B.

E) Totalt antall anmeldelser i 2018.

F) Antall saker som er henlagt under C, uten at det er gjort etterforskning av det anmeldte forholdet.
G) Antall saker som er henlagt under D, uten at det er gjort etterforskning av det anmeldte forholdet.

Jeg legger til følgende punkter:

H) Antall saker anmeldt av privatperson mot offentlig tjenestemann, politikere, offentlig organ/statlig etat.
I) Antall saker under H, som er henlagt.
J) Antall saker under H, som er henlagt uten etterforskning av forholdene.

Tallene ønskes for årene 2013-2019, slik at det er mulig å avklare hvorvidt regjeringen kan holdes ansvarlig for en forverring med tanke på politiets henleggelser av saker, da også spesielt opp mot offentlig tjenestemenn/etater/politikere.

WWW.OFFENTLIGKLAGE.ORG

I samarbeid med andre journalister, vil jeg hente inn andre klagesaker mot det offentlige i Norge. Vi har opprettet www.offentligklage.org for å kunne ta inn alle klagesaker og vil der kunne bistå med å koble saker sammen til en felles sak for brudd på menneskerettighetene av det offentlige i Norge.

Alle type saker som viser tegn til at det forskjellsbehandles eller at det offentlige legger sperre for å få avklart lovbrudd av det offentlige, er av høy interesse.

I et demokrati skal rettssikkerheten stå sterkt. Politiet i Oslo henlegger over 3000 saker med kjent gjerningsperson pr år. Dette er et klart brudd på menneskerettighet som Norge er forpliktet av. Vi har krav på å få våre saker behandlet av rettsvesenet og politiet når det er begått straffbare handlinger mot oss.

Videre skal fylkesmenn, helsevesenet, sivilombudsmannen og andre kontroll organ, ha den funksjonen at de faktisk gjør redelig etterforskning i forbindelse med klagesaker. Dette gjør de ikke i Norge!

Selv har jeg tatt opp slike problemer med Statsminister Erna Solberg siden 2017.
Hun velger å stå på siden til aristokratiet i Norge.

Politiet kan selv se i anmeldelsen fra 2017, der ligger en av mine eposter til statsministeren. Denne går på nettopp politiets henleggelser av saker mot personer ansatt i det offentlige, og at kontrollorgan ikke gjør det de skal. Videre at advokater sier rett ut at man ikke må anmelde f.eks barneverntjenesten, da dette vil føre til at man dømmes strengere av domstolene. Det ble også min erfaring da jeg valgte å ta ut anmeldelser og å slåss mot et sykt system!

 

STRAFFELOVEN – ANMELDELSE .

Jeg bekrefter herved at denne anmeldelsen er sannferdig og at jeg ikke har fart med løgn.

–||–

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *