SAMFUNNETS VISDOMSORD TIL POLITIKERNE

Vi legger her ut Samfunnets visdomsord til politikerne.
Dette ble sendt som epost til politikerne i x kommune, dagen etter kommunevalget i 2019.

Kjære politikere i kommunen,

Vi viser til at en aksjonsgruppe har hengt opp plakater på kommunens rådhus i løpet av natten. (Plakat og 4 artikler er lagt ut på www.samfunnet.org)

Vi hadde kjennskap til at dette ville bli gjort når valget var ferdig.

Bakgrunnen for at det ikke har blitt som en del av valgkampen, ligger i at ingen av de politiske partiene har ned festet i sine partiprogram, at man er for undertrykkelse av egen befolkning.
Saken har således ikke noe med en politisk valgkamp å gjøre. Det har med lovbrudd begått av enkeltpersoner som har valgt å ikke følge samfunnets lover og regler!

Man har med dette valgt å la befolkningen i x kommune få stemme på partienes programmer, slik at meningene om hva man ønsker for samfunnet kommer frem, på tross av enkeltpersoners handlinger.
I stedet overlates ansvaret til dere som skal sette sammen partikabalen for den neste 4 års perioden.

En opprydning i denne saken, vil koste kommunen betydelige summer.
Å ikke gjøre noe, er å akseptere overgrep mot egen befolkning, da dere viderefører et overgrep mot innbyggere.
Aksept for noe slik, heller mot diktatorisk tankegang og bør ikke være akseptabelt av en politiker i Norge!

Ansvaret for opprydning legges på de som blir styrende i den neste perioden. I den kommende tiden, vil vi se på hva enkeltpersoner gjør.
Og eventuelt ta affære mot personen(e), som eventuelt støtter opp om å videreføre overgrepet som er begått av nåværende kommune ledelse!
Vi setter således et tydelig krav til dere som enkeltpersoner, uten tanke på de politiske forhold eller meninger ellers.
Riktignok vil vi publisere denne e-posten og gi informasjon, dersom det ikke tas tak i saken og ryddes opp!
Dette ligger i at det da må være dyptliggende problemer i kommunen. Det er således et kollektivt ansvar dere  har hver og en som enkeltpersoner!
Vis dere verdige til stemmene dere har fått av folket!

Vi ønsker å legge konflikt til side og vil forklare litt om hva Samfunnet.org står for av verdier.
Vinklingen dere får oss i fra nå, tegner egentlig et litt feil bilde. Vi ønsker samarbeide med alle i samfunnet for å gjøre det bedre!
Av å til er det behov for å røske ting opp ved roten. Dette er en oppgave vi påtar oss, men som vi håper å slippe i fremtiden.
Måten vi går frem på nå, er også på et lavt nivå i forhold til hva vi er i stand til. Vi har valgt å ikke ta inn andre media i denne omgang.
(Vi nevner også kort en markedsføringsbase med epost adresser til alle nærings ledere, styremedlemmer, etc, i hele Norge på flere hundre tusen epost adresser.)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–
VERDI GRUNNALG:

Vårt mål ligger i å skape harmoni i samfunnet, ved å sørge for et godt samarbeide mellom offentlige organ og befolkningen.
Vi ønsker at befolkningen skal forstå at å rakke ned på offentlige organ eller politiske partier som en helhet, er feil.
Man må lære å se på hva den enkelte person faktisk gjør og handler ut ifra. Historie viser at de politikerne som når lengst, er de som er visjonærer med tydelige og gode mål for befolkningen.
Disse har fått ting på rett plass ved å oppmuntre befolkningen til å yte sitt beste ved å vise vei og således forent befolkningen!

Dessverre går veldig mye av politikken i dag ut på å lage fronter, da retorikken som benyttes av politikere er polariserende.

Eksempel:

Man tenker her på at problemer man ser i driften til NAV, som skyldes enkeltpersoner, behandles som et NAV problem.
Vi viser så til eksempelet på at en enkeltperson fra befolkningen går til angrep med motorsag på et tomt NAV kontor etter stengetid.
Hendelsen kan virke som ustabil. Men dette er egentlig et kraftig uttrykk på at noe er begått av feil mot en som ikke har personegenskapene til å løse sitt problem med det offentlige på en god måte.
Som politikker bør man sørge for at denne personen får en kraftig utredning av saken, slik at de virkelige fakta kommer på bordet. Hva ligger bak handlingen?

Straffelovens paragraf 13 (med flere), åpner for at innbyggeren skulle vært fratatt straffeansvaret, dersom det er det offentlige apparat som er skyldig i å ha begått overgrepet, som førte til at personen handlet feil.
Loven har faktisk tatt høyde for at enkelte personer ikke har personegenskapene som trengs, for å kunne håndtere saken selv på en god måte.
De som lagde loven har sett at det er viktig at man også ivaretar disse personenes rettsikkerhet i Norge.
I realiteten har det offentlige slått en person i bakken og når han forsøker å reise seg, så har han mistet sin dømmekraft og tatt et litt ufornuftig angrep tilbake på de som slo han ned.

Dessverre overlates slike forhold til politiet uten at det tas sikte på å kartlegge det bakenforliggende, og personen blir dømt.
Problemene som ligger i bakhånd kan godt skyldes enkeltpersoners i NAV sin feilbehanding og at ingen i offentlige organer har tatt tak i det bakenforliggende!
Organet som helhet gjør da feil. Organet må gå i seg selv for å rydde opp i forholdene. Men man må gå etter de ansvarlige for at organet handler feil!
Å sette befolkningen opp mot organet er ikke den riktige løsningen, men er hva som skjer når det bakenforliggende i slike saker ikke tas tak i!
Her har politikere en stor jobb, da det er deres oppgave å påse at de offentlige organ faktisk yter det som befolkningen og politikere har enes om tidligere.
Det offentlige organ i Norge som helhet, har laget for mange beskyttelsesmekanismer, som gjør det nesten håpløst å få gjennom en klage uten å gå i media!
Vi henviser også til saken som vi har publisert! Politikere som snur ryggen til å finne ut av de bakenforliggende årsakene, vil aldri kunne bli en visjonær for befolkningen.
I stedet vil man stå på siden til de som begår overgrep, da man ikke har kunnskapen å gjøre det rette for den helhetlige befolkning.
Jo bedre samfunn man ønsker, jo mer må man jobbe for det gode. Det er ikke noe godhet i ignoranse og kunnskapsløshet!

Om politikere som har fått makt av befolkningen ikke gjør noe for å få klarhet i de faktiske forhold, bør man avslutte den politiske karriere med en gang!
Det viktigste dere kan ta med dere i en debatt, er jo å komme til bunns i de faktiske forhold, slik at dere kan møte befolkningen med hva befolkningen trenger.
Sørge for samhold og godhet, vet å finne kunnskapen til å gjøre de rette valg!

Om dere ikke har innsikten i en sak og vet nøyaktig hva som har gått galt, vil dere i stedet være med på å skape polarisering, ved at dere gjøre feil i deres arbeide uten å vite det eller forstå det!
Frustrasjonen folk har når de skal ha ut sitt budskap, ligger i manglende visdom til å vise vei på en god måte.
Av dette kommer det personkrenkelser og andre aggressive hersketeknikker for å vinne frem med sitt budskap.
Men budskapet det munner ut i, er ofte feil og bygger på kunnskapsløshet!
Man kan se på motorsag hendelsen fra NAV som et politisk budskap, men at personen var langt unna å finne de riktige måtene for å få samfunnet til å engasjere seg og sørge for en opprydning.
Heldigvis er våre politikere bedre rustet, men ønske er at dere blir visjonærer med gode løsninger som man ikke trenger politiske kamper for å få gjennomslag for.

Et av våre store mål er således å få samfunnet i Norge, til å forstå at vi egentlig står sammen på tross av at vi tilhører forskjellige samfunnslag.
Det offentlige apparat er avhengig av befolkningens aksept. Om aksepten forsvinner ovenfor viktige samfunnsorgan som er der for å bistå befolkningen, ødelegges det norske samfunn.
Et annet viktig mål, er å sørge for at det ikke kommer overskrifter som sier at x kommune, er overgripere mot egen befolkning igjen, eller publisere liknende saker om forhold i andre kommuner i landet!
Dette er noe som ikke bør være overskrifter i media, da det skader hele samfunnet!
Vi som samfunnsorganisasjon og dere som politikere, må ta ansvar for å unngå eskalering.

Befolkningen i Norge som helhet vil få det bedre om det ikke er frykt for enkelte offentlige etater eller politiske partier.
Vi trenger politiske partier som viser til fornuftige løsninger og gode mål, samtidig med at de er forent om at undertrykkelse av offentlige organ ikke må oppstå.

Vi oppfordrer dere som politikere til å bli visjonærer å finne gode løsninger som kan binne befolkningen sammen!
Slutt å følg trenden hvor mobbere er de som blir hørt og at offentlige organ kan ture frem, uten å ha mekanismer som sørger for at enkeltpersoner i organet som handler feil, blir fjernet!

Finn gode argumenter og ideer som andre politikere kan enes om!
Folket vil følge gode råd og forslag! Bli en foregangskommune!

Visjonærene er de som når lengst. Bli visjonærer!

Med vennlig hilsen, 

An allegorical image depicting the human heart subject to the seven deadly sins, each represented by an animal (clockwise: toad = avarice; snake = envy; lion = wrath; snail = sloth; pig = gluttony; goat = lust; peacock = pride).

Veldig mange har kommet langt her i Norge.
Ikke kjøp keiserens nye klær.

La oss bevege oss fremover sammen, alle sammen!

Del dette: