SAKSOVERSIKT ØSTRE TOTEN KOMMUNE

Vi gir her en kort oversikt over forholdene i saken som vi dekker i Østre Toten kommune:

Vi velger å opplyse om at hele familien har flyttet fra Østre Toten kommune.
Far har flyttet med sine eldste barn til et annet fylke, for å beskytte dem mot eventuelle skadevirkninger av publiseringen.
Likevel har vi behov for å beskytte de, ved å holde unna dokumentasjon som er meget viktig for saken.
Det spekuleres i om enkelte i det offentlige apparat har kalkulert med at det vil være en stor belastning ved en publisering og således valgt å trenere.

Pr dags dato vil vi kun komme med en liten del av sakens materiell. 
Utover vil vi publisere dokumentasjon som viser grov tjenestesvikt av både Fylkesmann i Oppland, Sivilombud, Helsevesenet, NAV, tingrettens dommer, politiet på Gjøvik og ikke minst Statsminister Erna Solberg.
Det vil komme et kraftig oppgjør med tanke på Erna Solberg og hvordan hun stiller seg i saker som denne.
Vi vil da hente frem en rekke andre saker og vise til det vi vil omtale som empati brist og som man ikke kan ha aksept for av ansatte i viktige posisjoner. 
Vi er avhengig av personer som styrer ut fra en innebygd forståelse for empati og problemer befolkningen går gjennom. Ikke personer som velger sine saker ut fra hva som er i media, for å stille seg selv i et godt lys!

FORHISTORIE

Barnefar har to eldre barn med tidligere kone. Hun døde av kreft mens barna var små. 1 år og nesten 6 år.
Han jobbet i et eget selskap og omsatte for over 10 millioner pr år eks mva og hadde helt opp i 30 ansatte til samme tid. Driften strakte seg fra Oslo og opp til Tromsø, med franchise avdelinger.
(Tall verifisert ut fra regnskap vi har gjennomgått! Psykolograpport henger far ut som løgner uten å henvise til noe som helst eksempel for løgn. Vi har derfor dette med her.)
Det er også av interesse og få frem innhold av samtaler med hans tidligere ansatte.
Far har hatt post traumatisk stress syndrom på grunn av alt som har skjedd og gikk konkurs som følge av at regnskap ikke ble levert i 2013. Vi har likevel vært i kontakt med tidligere ansatte som skryter av han som sjef og person. Det kom frem uttrykk som at han er snill tvert igjennom.
De sakkyndige psykologene som barnevernet benyttet, fikk beskjed om at det ville være lurt å snakke med de hans tidligere ansatte i forbindelse med deres utredninger. Dette valgte de å ikke gjøre enda nettopp informasjon om hvordan en person er som kollega og sjef, har veldig mye å si for å kunne bedømme personlighet i forbindelse med psykologi utredning! I stedet ser man at barnevernets psykologer har forvrengt hva far sa om en episode han anmeldte vold og trusler. Se her.

I 2010 er far og barna på ferie i utlandet. Der møter far moren til de to minste barna som barnevernet har flyttet til mor. Landet mor kommer fra, er kjent for kriminalitet og er et uland.
Vi har fått bekreftet at forholdene far snakker om, stemmer, med tanke på at mors familie var styrt av en Don som styrte smugling, svarte marked og eindoms spekulasjoner. (utlån av penger til vanskeligstilte, for så å trekke tomter tilbake.) Familien har eiendeler for betydelige summer.

I starten virket alt helt i orden og slik det skulle være. Kvinnen far møtte, kom til Norge i starten av 2011.
Mor kunne egentlig ikke bli gravid ble det påstått. Likevel ble hun gravid etter å ha vært i Norge i 2 måneder.
I forbindelse med graviditet, forteller far at mor ble helt umulig å ha med å gjøre.
Så får de beskjed om at svigermor har fått kreft. 

Det far gjør er å organisere driften av selskapet, slik at de kan dra til mors hjemland for å være der og bistå svigermor. Om man tenker seg om, vet far noe om kreft, da hans første kone døde av dette.
Svigermor døde sommeren 2012, men på grunn av skole og ting som måtte ordnes, ble de til sommerferien 2013. 

I mellomtiden har mor blitt gravid med deres minste barn og var gravid da de flyttet tilbake til Norge.
Ut fra blant annet tekst meldinger, skype log, med mer, får man et meget godt innblikk i familiens indere dynamikk. 

Det gjennomgående er at mor terroriserer far og hans eldste barn.
Dette fortsetter også i Norge og har gått hele veien siden de møttes. På et punkt er ting så ille at far ønsker at mor blir med til helsestasjonen for å få hjelp med humørsvigningene som er verre under graviditeten som følge av hormoner.

Mor får det for seg at far ønsker å sperre hun inne på mentalsykehus og oppsøker i stedet barneverntjenesten som plasserer hun og eldst av deres felles barn i et kvinne hjem.
Både barnevernet og kvinnehjemmet tar mors side og nekter å bry seg med om fars påstander om forholdene. Tingretten velger å høre på barneverntjenesten og gjør et akuttvedtak for at mor kan forlate landet med barnet. I 2014 kommer mor tilbake til Norge med begge barn.
Dokumentasjonen viser at hun presset far ut til å bli sammen med henne. Pressmiddelet var at om far ikke ble sammen med henne, ville han aldri få se sine barn igjen!
Skype log viser at mor hadde problemer med alle rundt seg av familie og bekjente i sitt hjemland. Bakgrunnen for at hun kom til Norge, var at ingen stilte opp for henne.
Samtidig ser man ut fra Skype log og SMS meldinger at far stiller opp og ordner alt det praktiske både i hjemmet og ellers. Mor hadde ingen jobb og lengste arbeidstid på samme sted var 3 måneder.
Personer som jobbet sammen med mor, forteller at hun ble oppsagt pga væremåte. 

I 2015 går far til barneverntjenesten i Østre Toten kommune. Han hadde da rådført seg med en kommuneveileder som sa at han var nødt til å gå til barneverntjenesten med forholdene.
Far forteller at han egentlig ikke ville dette, da han var redd med tanke på opplevelsene fra barneverntjenesten i 2013. Skype log viser at mor fortsatt var helt utilregnelig og kjefter og hyler opp om alt, for å få far til å gjøre de tingene hun ønsker. Da far ikke har mulighet til å innfri alt, ønsker mor å dra til utlandet igjen til far har fått ordnet alt hun ønsker.
Volden og handlingsmåtene som mor har, gjør at far er livredd for at hun skal ta de med ut av landet igjen.
Han hadde også fått høre av historiene fra mors hjemland…

Barneverntjenesten sier de må fortelle mor alt som far har fortalt dem. Far sier at det da vil være umulig å la mor få komme tilbake igjen til hjemmet og viser til at mor har rasert hjemmet for langt mindre ting tidligere.

Barnevernet i Østre Toten tar mors side. De engasjerer psykologer for å gjøre utredning, men fjerner alt av dokumentasjon som far har levert og som viser de faktiske forhold.
Vi har også avdekket i vår granskning, at det har vært  et samarbeide om å dekke over dokumentasjons unndragelse mellom tidligere bareverntjeneste og barneverntjenesten i Østre Toten kommune.
Vi vil ikke legge frem dokumentasjonen for dette nå. Det burde vært tatt av politiet i 2017, da informasjon om disse forholdene ble gitt i anmeldelsen av ordfører, rådmann, barneverntjenestens leder, med mer. Vi anser at dette er noe et revisjonsselskap må se på.

Fars krav er at saken skal granskes av et privat revisjonsselskap, da han ikke ønsker å ha noe med det offentlige å gjøre med bakgrunn i alt som har skjedd. Vi vil sørge for at publiseringen beskytter han og hans barn, frem til publiseringen sørger for at de involverte ikke har noe annet valg enn å få en uavhengig gransking som også tar for seg lovbrudd av alle de offentlige etater!

BRUKE MANDAT FOR Å UNDRA VIRKELIGHETEN I SAKEN

I forbindelse med  første psykolog rapport barneverntjenesten hentet inn, ble det benyttet et helt vanlig mandat som gikk på å granske både mor og fars omsorgsevne.

Rapporten ga barnevernet mulighet til å flytte barna til mor, som da var på krisesenter for kvinner.
Det som så kommer frem i etterkant, er at barneverntjenesten har fjernet alt av dokumentasjon som far har levert og som viser nettopp forholdene han har fortalt om.

Fars advokat får så gjennom et krav om ny granskning, slik at alt av dokumenter skal behandles.
På tross av krav om at det benyttes andre psykologer med tanke på inhabilitet, overkjører leder for barneverntjenesten dette og får de samme psykologene til å ta tilleggsutredningen.

Det som leder for barneverntjenesten ikke forteller, er at hun har gitt et annet mandat til tilleggsutredning.
Denne skal kun omtale fars væremåte. Derfor mente Agnes at psykologene heller ikke denne gangen trengte materiellet de fjernet ved første utredning. På nytt holder derfor barneverntjenesten unna dokumentene og blant annet video som viser at mor drikker seg full mens hun er alene i utlandet med barna.

Far oppdager at mandatet er endret. Dette bekreftes i epost av barnevernets psykolog.
Far overleverer derfor alt av dokumentasjon som barnevernet på nytt holder unna, direkte til psykologene.
Det går også krav til Fylkesmannen om at mandatet må endres. Fylkesmannen ønsker ikke å gjøre noe!!!

Når tilleggsrapport kommer, har psykologene fulgt mandatet til punkt å prikke. Video hvor mor drikker seg full og minste datter finner frem puppen ammer av sin bevistløse mor, beskrives som uheldig.

At far tok opp mors alkoholproblemer i forbindelse med saken i 2013, bryr de seg ikke om, selv om video opptaket er fra 2014.

I stedet blir far hengt ut får å ikke være i stand til å høre på autoriteter, da han har overlevert dokumentasjon som de ikke skulle se på.

Tidligere venninne av mor i hjemlandet

Vi har snakket med mors tidligere beste venninne fra hjemlandet.

Vi får der også samme historie om hvordan mor oppfører seg mot alle rundt seg. Vi fikk også fortellinger om hendelser fra tiden hvor mor var der alene med sine to barn. Det fremkom skildringer av hendelser som er graverende! Eksempel er at datter på 3 år, ble stengt ute når det var helt mørkt på sene kvelden. Datter hadde vært panisk og slått på metall døren så hendene var opphovnet og blodige! Datter måtte på sykehuset å få beroligende, samt sy sår på hånden. Mor hadde bare ledd av alt sammen ovenfor blant annet vaskehjelpen som var til stede. Kommentarene var at datter var pyse som ikke tålte noe, med mer…

Bakgrunnen for selve hendelsen, var at mor ønsket å snakke i fred med sin tante. I andre papirer kommer det frem at yngste datter fortalte om at denne tanten hadde banket lillebror som var 2-3 år da. Innleid tilsynsfører av barneverntjenesten, nektet å skrive om dette og også å uttale seg i lagmannsretten om forholdet.
Men far har skjult lydopptak fra samværet hvor dette fremkom. Utfordring ligger i å anonymisere det for å kunne publisere uten at det blir en belastning for familien! De har gått gjennom nok!

Det far skrev til barneverntjenesten, bekreftes av alle som kjenner familien og som vi har snakket med.
Han forteller om en mor som kun bryr seg om seg selv og som avviser barna når hun ikke orker dem.
Han forteller også at det er når mor er sliten at hun tyr til vold  og psykisk vold for å få barna til å adlyde.

KONKRETE LOVBRUDD AV KOMMUNELEDELSE

Vi vil nå dreie saken over til behandlingen av informasjon som har gått til kommuneledelsen i Østre Toten kommune.

Dette velger vi å dele opp i artikler. Det vil også tilkomme flere artikler i tiden fremover, som utvider dokumentasjonen mot de involverte fra de offentlige offentlige etatene.

Bakgrunn for at vi går mot ledelsen, er at ledelsen har det øverste ansvaret for at lover og regler følges.
På lik linje med at en styreleder for et selskap har straffeansvar for lovbrudd begått av selskapet, har en ordfører tilsvarende plikter og er ansvarlig ved overgrep mot befolkningen, som det ikke ryddes opp i!
For det private heter det daglig leder og styreleder. I det offentlige benyttes titler som ordfører og rådmann.
Plikten til å påse at alt går i henhold til lovverket, faller på de alle.

For befolkningen er det viktig å starte å ta de som har det øverste ansvaret. 
Om de ikke følger lover å regler, blir det tilsvarende for de under og som ikke har vanlige sperrefunksjoner som empati. Selv om lovbruddene begås av underordnede, bør ledere som avskriver sitt ansvar i slike saker, bli straffet minst like hardt som de underordnede. Først da kan man forvente at samfunnet vil bevege seg i riktig retning! 

Dagens system beskytter de som har øverste ansvar når det gjelder offentlig forvaltning.
Forvaltningsloven er klar på at ledelsen har ansvaret! Dessverre er det aksept for at de kan snu ryggen til alle problemer de ikke ønsker å gjøre noe med. Vi ber dere om å være med på å snu dette.
Still krav til det offentlige, slik at velferdstanken bak offentlige organ følges og ikke benyttes til undertrykkelse av egen befolkning.
Kravet i en slik sak som dette, må være at alle de med ansvar blir stilt til ansvar for forholdene!
Ut fra forholdene, vil vi legge ut kartlegging over alle som har vært involvert i saken fra det offentlige.

Vi sørge for at alle får sin egen profil og relevant dokumentasjon som viser deres rolle i saken.
Ut fra dette vil hele befolkningen kunne vurdere saken selv, siden det offentlige nekter å se og handle!
Ta heller med erfaringene dere får inn i dette valget og kommende stortingsvalg!
At publisering skjer rett i forkant av at stemmer skal leveres, ligger i å ikke ødelegge for Arbeiderpartiet på nasjonalt plan. Far har tatt opp problemene med ledelsen i Arbeiderpartiet og varslet om forholdene. Dette vil bli dekket ved neste stortingsvalg, da det var addressert også til partileder Støre.
For kommunene rundt om kring i landet, er det viktig å huske at dette er personforhold i ledelsen i Østre Toten kommune og ellers. Det er viktig å kun stille til ansvar de som faktisk handler galt!

Vi ønsker å gjøre ting for å ødelegge for partier. Det er viktig at man har forskjellige meninger i samfunnet, men politiske partier må starte å ta for seg lovbrudd og uetiske handlinger av sine partimedlemmer.
Saken er publisert helt i slutten av kommune valget. Tanken er at de politiske partiene skal få lov til å bruke de stemmene de ville fått ut fra tanken om at lovbrudd ikke har blitt gjort av ordfører for Østre Toten kommune. Men vi vil følge nøye med på hvem som blir valgt i fellesskap av dem, til ordfører for neste periode. Med tanke på eventuell straffeforfølgelse av Guri Bråthen, bør dette være raskt avklart!
Vi går etter enkeltpersonene som begår de gale handlingene!

At det offentlige ikke klarer å rydde opp i slike saker, gjør at vi heller får legge ut mest mulig her og la folket dømme de involverte. Forhåpentligvis vil det føre til at offentlig ansatte ledere, anser granskinger av slike saker som en god ide i fremtiden også for egen del. En kommune ledelse som ser alvorlige anmerkninger om driften, plikter å følge det opp. Ikke si at dette er noe Fylkesmannen må ta, men så nekte å gå i dialog med Fylkesmannen om å få på plass utredningen! Det er en straffbar ansvarsbeskrivelse da det går under Strl. 173. Utgangspunkt for grov tjenestefeil ligger i at de selv innrømmer at det er alvorlige ting i informasjonen han har gitt dem, men nekter å handle ut fra dette!
At de har plikt til å gjøre noe, ser man fra Kommunelovens § 9-13. De bryter sin tjenesteplikt!

I Østre Toten kommune er det en Rådmann som styrer som daglig leder og er ansvarlig.
Likevel ligger også ansvaret hos Ordfører som kommunens folkevalgte. Hun har stått side ved side med Rådmannen i denne saken, i stedet for å beskytte sine innbyggere har hun vært med å undertrykke, da informasjonen hun har fått er helt klar og tydelig viser at det er gjort lovbrudd av barneverntjesten. 

ARTIKLER:

Del dette: