Svar fra kommunen hvor det brytes med undersøkelsesplikten kommunene har!

I dokumentet nedenfor ser man at kommunalsjef i realiteten sier at kommunen selv ikke har kompetansen til å ta en slik utredning. Han henviser i stedet til Fylkesmannen.

Problemet er at barneverntjenesten har servert Fylkesmannen en rekke løgner i forbindelse med saken for å sørge for at Fylkesmannen ikke skal gjøre noe.

Vi viser her til blant annet artikkel: Barnevernleder med grov løgn og beskyldning!

Man ser her at tidligere leder for barneverntjenesten i Østre Toten kommune, fremsetter grove beskyldninger om at far blant annet skal ha truet med å stikke av med barna fra barnehagen. I lydopptaket fra en telefonsamtale mellom far og barnevernsleder Agnes, ser man at stikk motsatt er tilfelle.
Det er Agnes som forvrenger totalt betydningen av det far skriver, og hun forsøker å vri innholdet til at far skal stikke av med barna fra samvær.

Når hun så leverer svar til Fylkesmannen i forbindelse med at far forsøker å få Fylkesmannen til å behandle saken, fordreies det til at far skal ha truet med  å stikke av med barna fra barnehagen.
Dette viser litt av nivået man har på personene som er ansatt i kommunen!

Dette forholdet med falsk beskyldning, ble tatt opp nettopp med kommunen, men kommunens ledelse har valgt å se bort i fra sin plikt til å ivareta befolkningen. De skylder på fars alvorlige beskyldninger er så alvorlige at dette er noe Fylkesmannen må ta, men de nekter å påta seg ansvaret med å varsle om forholdene til Fylkesmannen og også Politi, for å utrede saken. Far har gitt de krav om dette, men har blitt blankt avvist! Dette er å snu ting på hodet! Deres lovpålagte oppgave er å sørge for at befolkningen ikke blir utsatt for overgrep av kommunens ansatte! Dette omfatter å undersøke forhold som blir påpekt av innbyggere, og dermed ta det videre til f.eks politi eller Fylkesmannen for å få en granskning.
Dette har de nektet å gjøre, noe som kommer frem i epost-korrespondansene ellers!

Ordfører Guri Bråthen har fått mange muligheter til å gjøre noe. Faktainformasjonen hun har fått, er helt tydelig! Dette går på viljen til å gjøre noe i en sak hvor de påpeker hvor de selv mener at forholdene er så alvorlige, at de ikke bør gjøre noe med det selv!

Før anmeldelsen ble ordfører konfrontert med lovverket de skal følge i slike saker. Dette valgte de å ikke følge, og ble derfor anmeldt for forholdene!

Det påpekes nå, kun kort, at det er mye kommunikasjon som har gått mellom partene både før og etter anmeldelsen i 2017. Det finnes ingen unnskyldning for kommunens håndtering av saken!
Far ble fortalt av advokater at det ikke ville fungere å anmelde, fordi systemet ikke er slik. De har rett, systemet er slik, men det er ikke intensjonen til systemet! Problemet er tilpasningene mellom rettssystemet og det offentlige apparat! De må lære seg å følge lovene slik de er tiltenkt! Befolkningen i Norge må kreve dette om man ønsker å behold Norge som et demokrati!

Det minste de skulle gjort, var å bekrefte ovenfor Fylkesmannen at det var problemer med saken som Fylkesmannen må se på. Dette ønsker de ikke å gjøre. Fylkesmannen henviser bare til at ingen andre mener det er gjort noe galt! Dette til tross for at de har fått all informasjonen vi vil publisere utover!
Vi presiserer at dette står på Fylkesmann selv. Han har fått direkte henvendelser, men nekter å gjøre noe!
Det oppfordres til at man ikke angriper Fylkesmanns embetet som helhet. Det er enkeltpersoner som står for overgrepene og som må fjernes, slik at man får ryddige forhold i den offentlige driften i Oppland.
Man trenger fylkesmenn, men det må være personer som ikke står solidarisk med de som skal kontrolleres.
Å nekte å behandle informasjon, men henvise til hva andre sier i en sak hvor det påpekes fabrikasjon og uærlige handlinger av dem, er ikke en akseptabel kontroll!

Mye synes å lede tilbake til at ordfører, kommunalsjef og barneverntjenste, deler de samme fasiliteter som kantine, bibliotek, møterom, etc. I Østre Toten har man blandet alle de forskjellige rollene som skal kontrollere hverandre i samme kommunebygg. Relasjonene som de enkelte får ved å dele kantine, mm, gjør at man er mer disponibel for å dekke over for lovbruddene som man egentlig skulle ha avdekket.
Det dannes inhabile forhold i hele kommunens ledelse!
Dette er en av grunnene til at man rundt om, forsøker å ha disse funksjonene adskilt.
Fylkesmannen i Oppland holder kurs og seminarer for barneverntjenestens ansatte på dyre konferansesentre, hvor det gis opplæring av de som skal kontrollere barneverntjenesten. 
Problemet er også her at det skapes et samarbeidsklima som leder til  at fylkesmannens ansatte blir inhabile med tanke på den jobben de skal gjøre. Samtaler som holdes ved slike steder kan fort bli en manipulasjon fra barnevernets side, for å fremstå som flinke og lovlydige!

Det man trenger er en full granskning av saken av et privat revisjonsselskap, slik far har krevd hele veien!

Det private revisjonsselskapet må da behandle all informasjonen som viser at skrivet fra kommuneledelsen som er under, er et overgrep og brudd på straffelovens § 173, i lys av bevisene for forholdene som ble levert!

 

NB! Som det fremkommer, velger ledelsen å se bort i fra alle vedleggene som er sendt dem.

I stedet henvises det til personkontakt med en av de ansvarlige for lovbruddene. Det burde være innlysende at man ikke kan avklare slike forhold med en av de som har begått lovbrudd og fart med løgn! Dokumentasjonen de fikk, var for at de skulle gjøre sin undersøkelsesplikt å avdekke lovbruddene de hadde fått til sendt! 
Alle valg som personer i offentlige organ gjør, er i likhet med valgene andre gjør, straffbare dersom de er ulovlige. Saken viser gjennomgående at det offentlige beskytter seg ved å se en annen vei, men i dette ligger det et lovbrudd i hevd av deres stillings funksjon som helt klart pålegger undersøkelsesplikt i slike saker.

Det er viktig at befolkningen stiller opp og sørger for at lov og orden overholdes i Østre Toten kommune!

Se artikler over hva ordfører Guri Bråthen har fått av dokumentasjon og skulle ha handlet ut fra, og som          kommunalsjef Roy Thomassen, på vegne av ordfører og rådmann, svarte på!

Del dette: