Om Oss

Om oss

SAMFUNNET.ORG er en frivillig organisasjon som jobber for å øke standarden til befolkningen ved å gå inn i alle aspekter av offentlig drift og hvordan det påvirker befolkningen.

Det ønskes å tilrettelegge så godt som mulig for at alle som har synspunkter og klage på offentlig drift, kan få sine saker fremlagt for en journalist som aktivt går inn for å få problemene løst.
Vi vil ta imot alle saker som omhandler feil-behandling av offentlige etater og forsøke å få de gjennomgått av en journalist enten som enkelt sak, eller som en samlesak som omfatter mange innbyggere med et felles problem.

Materialet vi får inn, vil også gjennomgås med tanke på samfunnsforskning, samt lete etter personer som er gjengangere i flere saker hvor det har blitt begått lovbrudd eller gjort uriktige avgjørelser som er urimelige. Som et hovedpunkt anses et hvert lovbrudd begått av en offentlig tjenestemann i tjeneste, som undertrykkelse av befolkningen. Det viktige er å kartlegge omfanget av urimelig/uærlige handlinger mot befolkningen, slik at man
kan sette inn mottiltak for å rette opp.

Det viktigste våpenet befolkningen har i et demokrati er en fri presse.
Norge har internasjonale forpliktelser som gjør at pressen står fritt så lenge man opererer i henhold til Vær-varsom plakaten.

De viktigste punktene vi følger fra vær-varsom plakaten er:

1.1. Ytringsfrihet,
informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.


1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Vi fremhever følgende verdier og hovedpunkter:

-Jobbe for at Norge blir bevart som et godt og trygt demokrati.
-Gi en plattform hvor samfunnsnyttig informasjon og kunnskap samles og deles med befolkningen.
-Gi et kontaktpunkt mellom personer som mener seg utsatt for overgrep av det offentlige i Norge og journalister som ønsker å ta tak i saker som dette.
-Belyse saker ved å fremlegge dokumentasjon hvor det klart foreligger ulovligheter av offentlige ansatte og hvor det offentlige apparat ikke sørger for at lovbruddene blir tatt tak i.
-Lage en forskningsbase som leter etter gjentagende problemer/feilbehandling av enten sakstype eller enkelte saksbehandlere.
-Ha et særlig fokus på tilsynsorgan og sørge for at de jobber i henhold til intensjonene.
-Være et åpent fora for alle som ønsker å legge ut artikler av samfunnsmessig betydning. 
-Ha et åpent kunnskapsregister som artikler kan knyttes mot for referanser.

PUBLISERING AV SAKSDOKUMENTASJON:

Det er viktig å belyse alvorlige problemer på en virkningsfull måte for å få endringer.
Ofte ser man personer som er ansatt i det offentlige, gjemme seg bak lovparagrafer om at saker er unntatt offentlighetens innsyn.
Vi kommer til å stå sterkt i vårt syn på at lovverket er laget for å beskytte befolkningen og ikke å beskytte personer i det offentlige som begår lovbrudd.

Med dette som utgangspunkt vil vi publisere dokumentasjon fra saker hvor det begås klare lovbrudd av enkeltpersoner i det offentlige apparat.
Det vil ikke bli sensurert bort navn og arbeidssted for de involverte fra det offentlige. Kun de som er utsatt for lovbruddene blir anonymisert.
Dette gjøres kun som et mottrekk mot utviklingen man har, ved at det offentlige forsøker å dekke over for lovbrudd som gjøres mot befolkningen.
For en privatperson er det en nesten håpløs kamp å stå mot offentlige instanser, når feil personer er satt til å styre dem.

PREVENTIV VIRKNING AV Å PUBLISERE OFFENTLIGE OVERGREP:

Ved å vise hvem de ansvarlige er i en sak, legges det press på de offentlige organ for å rydde opp.
Det gir også en helt klar preventiv virkning at det åpnes for et nettsted som gjør det enkelt å publisere saker.
Målet med å vise samfunnet hvem de ansvarlige er, ligger ikke i personhets.
Det overordnede er å sørge for at lovbrudd får sin konsekvens, og at det offentlige apparat ikke kan gjemme seg bak uetisk praksis.
I saker hvor det skjer en opprydding i etterkant, vil involverte bli anonymisert.
Likevel vil vi beholde alt av informasjon.
Så lenge saken ikke er løst, vil en publisering av alle involverte, legge press på at skyldige blir irettesatt.

KOBLING AV SAKER:

Selv om en sak det er ryddet opp i blir anonymisert, vil vi ta vare på informasjonen om de involverte.
Problemet ligger i at det er liten straff for de fleste som snur ryggen til et problem og spiller dum.
Ved å lage et register som går på tvers av saker, kan man lage samle saker mot personer som gjør slikt.
En person som gjentatte ganger snur ryggen til lovbrudd, vil bli tilkjennegitt med navn i alle saker.
Av denne grunn ønsker vi at alle som har møtt på urimelige forhold av det offentlige, kommer til oss.

OVERLEVERING AV INFORMASJON:

Vi holder på å bygge opp en organisasjon som samarbeider med mange med samme mål.
Etter å ha kommet i kontakt med personene bak www.offentligklage.org, har vi besluttet å la de håndtere all informasjon som man måtte ønske at skal bli publisert av oss.

www.offentligklage.org og Samfunnet.org har ganske like tanker om hva som må til for å få en slutt på samholdet og samarbeidet mellom offentlige organ, mot egen befolkning. Samfunnet.org har inngått en avtale om å representere dem og ta imot eventuell post fra det offentlige og andre som måtte ønske å sende de fysiske brev/pakker. Tilbake vil journalistene som publiserer på www.samfunnet.org, ha fult innsyn i databasen de lager.

Har du noe å klage over på tjenestene fra det offentlige, enten det er skolelærer, barnevern, NAV, politi, fylkesmenn, politikkere, etc, ber vi om at du registrerer klagen hos dem. Målet er å få full oversikt over alt av klager som er rettet mot det offentlige, for å kunne luke ut enkeltpersonene som ikke bør jobbe i offentlig forvaltning!

POST:

Samfunnet.org
Postboks 15
1327 Asker

Post til www.offentligklage.org:

Samfunnet.org
Att.:  www.offentligklage.org
Postboks 15
1327 Asker

ANSVARSFRASKRIVELSE!

Vi viser til at organisasjonen Samfunnet.org, med organisasjons nr.: 922 727 082, ikke eier domenet navnet www.samfunnet.org.

Vi har en avtale med Samfunnet.org om å ta for seg den formelle medlems organisasjonen.
Dersom du har klage på det som publiseres, kan klage sendes til Samfunnet.org.
De har riktig nok ingen juridiske koblinger til nettstedet www.samfunnet.org og har ikke med selve publiseringen som gjøres av anonyme journalister. Søksmål må eventuelt rettes mot eier av domenet.
 

Del dette: