Empatibrist

Forskning med fMRI viser at svekkelser i det empatiske senteret av hjernen er fellesnevneren til en lang rekke personlighetstrek som narsissisme, psykopati, sosiopati, med flere.

Forskere som jobber innen feltet er overrasket over at er en stor andel i høyt stående yrker, har de samme signalveiene og aktivitetsnivåer i hjernesentra. Dette være seg advokater, dommere, politikere, forskere, professorer, leger, psykologer, psykiatere og en lang rekke andre som antas å være normale. Svekkelsen som er i det empatiske senteret, fører til at det gjøres kyniske handlinger.
Beslutningstakere tar beslutninger ut fra egne behov og ikke med bakgrunn i omsorg for andre.

Tidligere har statistikk for sosiopati og psykopati blitt basert på tall som kommer fra spørreskjemaer eller bevismateriell knyttet til straffesaker.
Dagens teknologi gjør at man kan studere hvordan signalene går i hjernen. Ved bruk at bilder, lyd og andre impulser mens MRI skanning gjøres, ser man hvilken hjernesentra den enkelte benytter for å bearbeide impulsene. En lang rekke områder av hjernen er kartlagt og man kjenner godt til hvor hjernesenteret for empati ligger. Teknikken benyttes ikke i forbindelse med diagnose.
Likevel viser testresultatene man får av fMRI, hvor vidt en person har empati og eventuelt graden av empati.

Empati fungerer som et kompass for å handle riktig, da empati relaterer seg til blant annet skyldfølelse og omsorg for andre.

IQ UTGJØR FORSKJELLEN

Årsaken til at noen lykkes mens andre havner i fengsel, tilskrives IQ.
Jo lavere IQ personene har, jo større er sannsynligheten for at de sitter i fengsel.
Dette henger sammen med at personer med lav IQ har en større tendens til å ty til vold, mens intelligente personer finner andre måter å håndtere situasjoner på.

Dessverre blir offentlig ansatte som handler galt i Norge, beskyttet av systemet.
Dette fører til at personer som har fått jobb i det offentlige, kan begå ulovligheter i sine stillinger uten at det får noen konsekvens.

Tilbake står det innbyggere som blir undertrykket av den norske stat.

Statsminister Erna Solberg viser ingen interesse i å innføre fMRI testing av personer i viktige posisjoner.

Statistikk viser at det er større andel med psykopater i følgende yrker:

  1. Ledere
  2. Advokater
  3. Mediapersoner (TV og radio)
  4. Salgspersoner
  5. Kirurger
  6. Journalister
  7. Politi
  8. Prester
  9. Kokker
  10. Offentlige tjenestepersoner

Politikere står i en gruppe mellom ledere, offentlige tjenestepersoner og mediapersoner.

At dette er et yrke som passer inn for mange med svekket empati og moderat til høy IQ og innebygde egenskaper for manipulasjon, er selvforklarende. At de nekter for at de gjør feil og heller tilpasser mandater i forbindelse med utredninger eller skjuler informasjon, ser man mange eksempler på.

Med dette som bakgrunn kan man jo heller ikke forvente at statsminister Erna Solberg vil gå videre med et slikt forslag. Hun er avhengig av å ha støtte blant sine egne og har nok heller ikke lyst til å ta en fMRI test selv.

Bakgrunnen for denne kommentaren, finner man blant annet i anmeldelsen mot politiet innlandet, politiets spesialenhet, justisdepartementet og tidligere justisminister Jøran Kallmyr som ikke leverer ut tall til statistikk som kan avklare om politiet undertrykker befolkningen ved å forskjellsbehandle i forbindelse med henleggelser av anmeldelser mot offentlig ansatte og etater.
I anmeldelsen ser man at også statsminister Erna Solberg har fått faktadokumentasjon som viser overgrep mot befolkningen i Norge, uten at hun har løftet en finger for å rydde opp i lovbruddene.
Så lenge hun ikke har tatt en fMRI test som viser at hun har empati, må man anta at hun mangler empati for andre, da hun velger å ikke gjøre noe med overgrepene.

 

EMPATIBRIST HOS POLITIJURISTER

Politijurister faller under 3 av kategoriene for yrker hvor det er høy andel psykopater.
De jobber for politiet, er advokat og offentlige tjenestepersoner.

Videre vet man at de har budsjetter som må følges og derav daglig må gjøre prioriteringer som vil være vanskelig å gjøre for personer med høy empati.

Dersom det offentlige tar ut en anmeldelse, er dette noe politiet tar tak i med en gang.
Men når vanlige innbyggere anmelder det offentlige, blir sakene henlagt uten etterforskning.
Dette kommer frem også i anmeldelsen.

Tall til statistikk har befolkningen krav på!
Problemet er at tallene fort kan lage problemer for regjeringen og for tilliten til politiet i Norge.

Slik vi ser det, er det alt et tillitsproblem i å kunne stole på både offentlig ansatte, politikere og rettsstaten.
Et krav til fMRI og en tilfredstillende empatisk funksjon hos blant annet politijurister ville ha hjulpet.

LOVPÅLAGT fMRI TEST I VIKTIGE POSISJONER

I dag er det ofte krav til vandelsattest. Denne sier bare noe om personen er tatt for ulovlige forhold.

En vandelsattest gir således ingen avklaring på hvor vidt personen egentlig er skikket til å ha posisjonen.

fMRI vil kunne brukes for å teste om personer er egnet til stillinger hvor empati er viktig for å gjøre riktige vurderingern.

Dersom man sørger for å kreve et vist nivå av aktivitet i det empatiske senteret i hjernen i forbindelse med forskjellige posisjoner i vårt samfunn, vil en rekke av våre samfunnsproblemer løses av seg selv. Videre vil en testing av dagens offentlig ansatte kunne avdekke hvor man bør lete etter feil. En avklaring av empatien hos dagens dommere, vil fort kunne lede til en rekke saker hvor landets innbyggere har blitt undertrykket av den norske stat.

Tidligere justisminister Jøran Kallmyr og statsminister Erna Solberg har begge fått oversendt et forslag som gikk på bruken av fMRI for slik testing. For dem var dette ikke av interesse.
Forhåpentligvis har befolkningen ellers en interesse i å få et krav til lovpålagt fMRI testing!

 

STRAFFELOVENS PARAGRAF 19 - SELVTEKT

Denne artikkelen er laget av familiefar som det offentlige er ansvarlige for å begå undertrykkelse mot og som fremkommer i følgende artikler:
Anmeldelse 30.01-2020 – Justisdepartementet / Jøran Kallmyr
Overgrep mot egne innbyggere

Barnevernet og fjerning av informasjon
Saksoversikt

Det vises derfor til straffelovens paragraf 19 som går på selvtekt og at det er lov å bryte loven, dersom det er for å rette opp en ulovlig handling, og man ikke kan anta at man får myndighetenes hjelp.
Dette har de alt bevist at de ikke ønsker å gjøre.
Nødvergen påberopes da ting som er på kanten og kan tolkes som netthets. Lovbruddene som er gjort fra det offentlige er av langt større konsekvens for de involverte. Statsminister Erna Solberg og den norske stat trenerer og snur ryggen til lovbruddene av det offentlige. Dette krever kraftige mottiltak, men innen for loven.

WWW.SAMFUNNET.ORG PUBLISERER

Vi ber om hjelp til å få dette temaet på dagsorden!

Har du blitt utsatt for behandling av det offentlige som tyder på empatibrist hos saksbehandler, politijurist, rettsapparat, politiker eller liknende, så kontakt oss.
Vi kan publisere, samt gå i direkte konfrontasjon med våre politikere. Gjør de ikke noe med sakene, lager vi saker ut av det. Vi kan riktig nok ikke publisere ting som er på kanten uten å ha dokumentasjon for klare lovbrudd av det offentlige og at det offentlige nekter å gjøre noe med lovbruddene.

Dersom det er nok artikler mot ledende politikere som tyder på empatibrist hos disse, vil det også bli ønskelig fra partienes side at deres politikere blir testet med fMRI før karriere start.

Hilsen
www.Samfunnet.org

Del dette:

2 kommentarer til «Empatibrist»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *