HOMOTERAPI – DEBATT INNSPILL

LOVREGULERING AV HOMOTERAPI

I forbindelse med homoterapi, bør man tenke nøye over hva man eventuelt krenker av menneskerettigheter.

Et totalforbud vil krenke menneskeretten.

Det man bør gjøre, er å forby markedsføring, samt stille krav til at dette kun kan utføres av psykolog spesialist eller psykiater. Trossamfunn kan ikke stå for behandlingen selv, heller ikke selvutnevnte behandlere.

Det man må ta i betraktning, er at homofili kan opptre i forbindelse med overgrep av forskjellige former. Det kan også oppstå på grunn av frykt for homofili ved tilhørighet i et trossamfunn som sterkt regulerer dette. Viser bare kort til omvendt psykologi hvor frykt for homofili tar motsatt vending i individet.

FORSKNING

Dette tabubelagte området, mangler i stor grad ordentlig forskningsmateriell å støtte seg på.
Derfor bør det gjøres en omlegging i forbindelse med et forskningsprosjekt hvor man målbart kan studere effektene og samfunnsfordeler/ulemper ved slik behandling.

Det bør derfor utredes en protokoll hvor man kan studere dette i større grad.
fMRI teknologi kan også ha nyttige sider å tilføre dette forskningsarbeidet både med tanke på diagnostisering.

MARKEDSFØRING / KRENKING AV INDIVIDER I ET DEMOKRATI

Ved å sørge for at markedsføring er forbudt, samt at det stilles høyt krav til kompetansen for de som kan utføre dette, vil man ha helt andre muligheter til å ivareta befolkningen.

Et trossamfunn som ikke ivaretar individene, men undertrykker ut fra seksuelle legninger, bryter i faktum grunnprinsippet som demokratiet bygger på.

Lovverket vi har i Norge i dag, dekker egentlig alle områdene da Norges Grunnlov stadfester at vi skal følge de internasjonale menneskerettighetene. Likevel kan det være gunstig å tydeliggjøre dette ved at man implementerer klare straffelover for å håndheve regelverket vi alt omfattes av.

I og med at vi har trosfrihet må man huske at det også er en religions frie rett til å ha meninger om det er akseptabelt å være homofil. Skillet går når man påfører sin tro på andre og legger føringer for andres tro. Gruppe press er gruppepress, spørsmålet man bør stille seg er hvor skillet skal gå.
For foreldre må man derfor tenke over om ens tro, kan oppfattes som undertrykkelse av barna og således være straffbar dersom det utføres på en slik måte at barnas integritet og personidentitet krenkes.

Særlig bør det drøftes om oppdragelse har noe med seksuell legning eller om oppdragelse kun går på etikk og moral innen det som omfattes av demokratiets egentlige retningslinjer for etikk og moral.

BEHANDLING AV UMYNDIGE

For personer som er under myndig alder, vil man kunne tilrettelegge på helt andre måter enn hva man kan i dag. Samtale med psykolog spesialist/psykiater, kan bidra til å avdekke om det er forhold som tilsier at man bør støtte barnet/ungdommen med å flytte for seg selv. Dette for å sikre den enkeltes person identitet fra det som kan være en skadelig oppdragelse for personen.

Man kan selvfølgelig ikke gjøre slik som barneverntjenesten gjør i dag. Det må være barnet/ungdommen selv som tar avgjørelsen om å flytte ut av hjemmet. Man må også være sikker på at dette er det riktige for personen i hver enkelt sak. Med andre ord må det ha vært en lang rekke samtaler over noe tid, for å kunne sette i verk slike tiltak.

Av:
InGutta Aquae

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *